กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางศรีวรรณ ยงค์ไพบูลย์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายสนั่น ยงค์ไพบูลย์
ครู คศ.3

นายธนกฤต ธนภัทรมงคล
ครู คศ.2

นายภูรีวิทย์ เพ็งสุวรรณ
ครู คศ.2

นางสาวณัชชารีย์ ธนฐิติวรนันท์
ครู คศ.1

นางสาววราภรณ์ แก้วกระจ่าง
ครูผู้ช่วย

นางสาวปุณณ์นิษฐา ทองธาวินสิน
ครูอัตราจ้าง

นางสาวยุพาภรณ์ สุขเกษม
ครูอัตราจ้าง