กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายไชยพร แย้มมี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายธีรพล ก่ำมอญ
ครู คศ.3

นางสาคร แก้ววิไล
ครู คศ.3

นางรวงทอง ปิ่นเจริญ
ครู คศ.3

นางสาวโฉมศรี อินสว่าง
ครู คศ.3

นางจุฑามาศ เห็นประเสริฐ
ครู คศ.3

นางสาวอุสา ทองปรีชา
ครู คศ.2

นายนิคม วงษ์สุวรรณ
ครู คศ.2

นางปพัชญา จันทรโชติ
ครู คศ.1

นางสาวสุภาณี ปุ้ยทองดึ
ครูผู้ช่วย

นางสาววราภรณ์ มาลัย
ครูผู้ช่วย

นางชัญญา โพธิ์พันธ์
ครูอัตราจ้าง