กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายจุมพล อยู่คง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางเสาวภาคย์ พุ่มระชัฎร์
ครู คศ.3

นายจรูญ ยืนยง
ครู คศ.3

นางภัณวดี แก้วทิพย์
ครู คศ.3

นางสาวรจนา ดาวเรือง
ครู คศ.3

นางปราณี อินทรักษา
ครู คศ.3

ูนายเฉลิมชัย พิทักษ์วงศ์
ครู คศ.2

นายอธิวัฒน์ พันธรัตน์
ครู คศ.1

นางสาวอารีรัตน์ แสงสุขดี
ครู คศ.1

นางสาวปัญญาวดี ประดับสุข
ครู คศ.1

นางสาวจุฑามาศ ศิริมงคล
ครู คศ.1

นายจักรพันธ์ วิจิตรบรรจง
ครู คศ.1

นางสาวเสาวลักษณ์ ชินวงษ์
ครู คศ.1

นางสาวศิราพรรณ ชูประสิทธิ์
ครูผู้ช่วย

นางสาวปัทมปาณี ทับทิมศรี
ครูผู้ช่วย

นางสาวอนุสรา โพธิ์ทองคำ
ครูผู้ช่วย

นางสาวแสงดาว ประโคนชัย
ครูอัตราจ้าง