กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายจุมพล อยู่คง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางพรทิพย์ ทิพย์ภักดี
ครู คศ.3

นางเสาวภาคย์ พุ่มระชัฎร์
ครู คศ.3

นายจรูญ ยืนยง
ครู คศ.3

นางภัณวดี แก้วทิพย์
ครู คศ.3

นางรจนา ศิลา
ครู คศ.2

นางปราณี อินทรักษา
ครู คศ.3

ูนายเฉลิมชัย พิทักษ์วงศ์
ครู คศ.1

นายอธิวัฒน์ พันธรัตน์
ครู คศ.1

นางสาวอารีรัตน์ แสงสุขดี
ครูผู้ช่วย

นางสาวปัญญาวดี ประดับสุข
ครูผู้ช่วย

นางสาวจุฑามาศ ศิริมงคล
ครูผู้ช่วย

นายจักรพันธ์ วิจิตรบรรจง
ครูผู้ช่วย