กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวเสาวลักษณ์ ชินวงษ์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางเสาวภาคย์ พุ่มระชัฎร์
ครู คศ.3

นายจรูญ ยืนยง
ครู คศ.3

นางภัณวดี แก้วทิพย์
ครู คศ.3

นางสาวรจนา ดาวเรือง
ครู คศ.3

นางปราณี อินทรักษา
ครู คศ.3

นายจุมพล อยู่คง
ครู คศ.2

ูนายเฉลิมชัย พิทักษ์วงศ์
ครู คศ.2

นางสาวภัสรา เพ็งใย
ครู คศ.2

นางสาวปัญญาวดี ประดับสุข
ครู คศ.2

นางสาวจุฑามาศ ศิริมงคล
ครู คศ.1

นายจักรพันธ์ วิจิตรบรรจง
ครู คศ.1

นางสาวศิราพรรณ ชูประสิทธิ์
ครู คศ.1

นางสาวปัทมปาณี ทับทิมศรี
ครู คศ.1

นางอนุสรา โพธิ์หอม
ครู คศ.1

นางสาววรรษา กาญจนลักษณ์
ครู คศ.1

นางสาวภัคจิรา จงสุกใส
ครูผู้ช่วย