กลุ่มงานสนับสนุน

นางสาวจินตนา บำรุงเพ็ชร
ครู คศ.2

นางสาวอำพิกา บารมี
ครู คศ.2

นางสาวช่อลดา ประไพ
ครู คศ.1

นางสาวศุภิสรา ผ่านกระแส
ครู คศ.1

นายทัศนัย กองมา
ครู คศ.1

นางสาวปัญจรัตน์ ปั้นทองคำ
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นายพัฒพงศ์ สวัสดี
เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา

นางสาวศศิกานต์ ประทุมสูตร
เจ้าหน้าที่พัสดุ