กลุ่มงานสนับสนุน

นางสาวจินตนา บำรุงเพ็ชร
ครู คศ.2

นางสาวอำพิกา บารมี
ครู คศ.2

นางสาวช่อลดา ประไพ
ครู คศ.1

นางสาวศุภิสรา ผ่านกระแส
ครู คศ.1

นายทัศนัย กองมา
ครู คศ.1

นางสาวปัญจรัตน์ ปั้นทองคำ
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นายพัฒพงศ์ สวัสดี
เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา

นางสาวศศิกานต์ ประทุมสูตร
เจ้าหน้าที่พัสดุ

นายสมพล ศรีงาม
พนักงานราชการ