กลุ่มงานสนับสนุน

นางสาวจินตนา ลิ้มธนกิจ
หัวหน้างานห้องสมุด

นางเบญจมาภรณ์ แสนละเอียด
หัวหน้างานสารบรรณ

นางสาวจินตนา บำรุงเพ็ชร
บรรณารักษ์

นางสาวอำพิกา บารมี
ครูแนะแนว

ว่าที่ร้อยตรีศรายุทธ พงค์ทองเมือง
ครูแนะแนว

นางจุฬาลักษณ์ กล้าหาญ
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวปัญจรัตน์ ปั้นทองคำ
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวนงลักษณ์ กาฬภักดี
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวแสงดาว ประโคนชัย
เจ้าหน้าที่ธุรการ