ลูกจ้างชั่วคราว

นายทวี สีสุกใส
พนักงานบริการ

นางสาวอำภวัน พันธุ์มาตร์
พนักงานบริการ

นางแสงเทียน สว่างอารมณ์
พนักงานบริการ

นางจำเนียร สีสุกใส
พนักงานบริการ

นายยงยุทธ จิตรใจตรง
พนักงานบริการ

นางประจวบ จิรารัตน์
พนักงานบริการ

นางสาวนุชนารถ มูลทองเนียม
พนักงานบริการ

นางสาวขวัญเรือน รุ่งราษี
พนักงานบริการ

นายวสันต์ ไทยศรี
พนักงานขับรถ

นายทองแดง ถีระแก้ว
พนักงานบริการ

นายธณวรรฒ เกตุเห่ง
พนักงานรักษาความปลอดภัย

นายศักดิ์ธนา ทองแม่น
พนักงานบริการ

นายสำเริง บัวเขียว
พนักงานขับรถ