ลูกจ้างชั่วคราว

นายฉัตร รำทะแย
พนักงานบริการ

นายทวี สีสุกใส
พนักงานบริการ

นายเจรจา บุญศรี
พนักงานรักษาความปลอดภัย

นายเวนิช ทรัพย์ธรณี
พนักงานขับรถ

นายกฤตพจน์ พลเสน
พนักงานบริการ

นางสาวอำภวัน พันธุ์มาตร์
พนักงานบริการ

นางส้มเช้า จีนแดง
พนักงานบริการ

นางแสงเทียน สว่างอารมณ์
พนักงานบริการ

นางสาวสมพร อะรัญ
พนักงานบริการ

นางอรทัย โฉมสุข
พนักงานบริการ

นางจำเนียร สีสุกใส
พนักงานบริการ

นายอดิเรก หนูวรรณะ
พนักงานขับรถ

นายยงยุทธ จิตรใจตรง
พนักงานบริการ

นายสุนัย กฤษณชาญดี
พนักงานบริการ