หลักสูตรที่เปิดสอน
โครงสร้างหลักสูตรมาตรฐานสากลโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ (เพชรบรรหารฯ 1) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 185.29 KB
โครงสร้างหลักสูตรมาตรฐานสากลโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 ห้องเรียนทั่วไป ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 173.28 KB
โครงสร้างหลักสูตรมาตรฐานสากลโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 วิชาเพิ่มเติมระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 138.97 KB
โครงสร้างหลักสูตรมาตรฐานสากลโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (เพชรบรรหารฯ 1) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 176.41 KB
โครงสร้างหลักสูตรมาตรฐานสากลโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 171.35 KB
โครงสร้างหลักสูตรมาตรฐานสากลโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนคณิตศาสตร์-ภาษาต่างประเทศ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 176.54 KB
โครงสร้างหลักสูตรมาตรฐานสากลโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนภาษาต่างประเทศ-สังคมศึกษา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 179.67 KB
โครงสร้างหลักสูตรมาตรฐานสากลโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย วิชาเพิ่มเติม
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 151.85 KB
โครงสร้างหลักสูตรมาตรฐานสากลโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่1-3
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 153.94 KB