ครูต่างประเทศ

Mr. John Jiggner Dajao Jaguit
English Teacher