ครูต่างประเทศ

Mr. Arnie Cayao Aventura
English Teacher