ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
23 ก.พ. 57 ถึง 24 ก.พ. 59 รับสมัครนักเรียน ม.3(เดิม) เรียนต่อ ม.4 และ ปวช.1
ชุดนักเรียน วิชาการ
18 ม.ค. 59 ถึง 01 ก.พ. 59 งานอนุสรณ์ดอนเจดีย์
งานอนุสรณ์ดอนเจดีย์
15 ก.พ. 59 ถึง 19 ก.พ. 59 สอนเสริมเติมความรู้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
24 ก.พ. 59 งานสัมมนา MC.MK. และงาน OPEN HOUSE
27 ก.พ. 59 ถึง 28 ก.พ. 59 สอบ O-Net ระดับชั้น ม.3
สอบ O-Net ระดับชั้น ม.3
29 ก.พ. 59 ถึง 04 มี.ค. 59 สอบปลายภาคเรียนที่ 2 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1
14 มี.ค. 59 ประกาศผลสอบ 0 ,ร,มส,มผ ยื่นคำร้องขอสอบแก้ตัว / นร.บางคนพบครูประจำวิชาเพื่อติดต่อขอ สอบแก้ 0,ร,มส,มผ
ชุดนักเรียน วิชาการ
15 มี.ค. 59 ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียน ม.4, ปวช.1 (ม.3 เดิม)และรายงานตัว
ชุดนักเรียน วิชาการ
15 มี.ค. 59 ถึง 16 มี.ค. 59 ดำเนินการสอบแก้ตัว ครั้งที่ 1ตามตารางสอบที่โรงเรียนกำหนด
ตามตารางสอบแก้ตัว/ชุดนักเรียน วิชาการ
17 มี.ค. 59 ครูประจำรายวิชาส่งผลการสอบแก้ตัว ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/2558 -นักเรียนลงทะเบียนเรียนการสอบแก้ตัว ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2/2558 -สรุปยอด ม.3, ม.6และปวช.3 จบการศึกษาตามหลักสูตร
ชุดนักเรียน วิชาการ
17 มี.ค. 59 ถึง 18 มี.ค. 59 - ครูประจำรายวิชานัดหมายนักเรียนสอบแก้ตัว ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่2/2558 -ตรวจผลการเรียนการจบหลักสูตร -ตรวจสอบข้อมูลทะเบียนราษฎร์นักเรียน ชั้น ม.3 , ม.6, ปวช.3 อีกครั้ง *ม.3 วันที่ 17/03/59 *ม.6 แ

- ครูประจำรายวิชานัดหมายนักเรียนสอบแก้ตัว ครั้งที่ 2
ภาคเรียนที่2/2558

-ตรวจผลการเรียนการจบหลักสูตร

-ตรวจสอบข้อมูลทะเบียนราษฎร์นักเรียน ชั้น ม.3 , ม.6, ปวช.3 อีกครั้ง 
         
*ม.3 วันที่ 17/03/59  * ม.6 และปวช.3 วันที่ 18/03/59


ชุดนักเรียน ครูประจำวิชา
18 มี.ค. 59 ส่งการสอบแก้ตัวครั้งที่ 1/ประกาศผลการสอบแก้ตัวครั้งที่ 1
ครูประจำวิชา
20 มี.ค. 59 ถึง 24 มี.ค. 59 รับสมัครนักเรียนใหม่ ม.1,ม.4,ปวช.1 ปีการศึกษา 2559
อาคารศิลปอาชา วิชาการ
21 มี.ค. 59 ถึง 29 มี.ค. 59 ดำเนินการสอบแก้ตัวครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2/2558
ตามตาราง/ชุดนักเรียน วิชาการ
22 มี.ค. 59 ถึง 23 มี.ค. 59 - ซ้อมรับประกาศนียบัตร เฉพาะนักเรียน ม.3, 6 และ ปวช. 3 ที่จบหลักสูตร รอบที่ 1
ชุดนักเรียน วิชาการ/กิจการนักเรียน
29 มี.ค. 59 ถึง 30 มี.ค. 59 -ยื่นคำร้องขอสอบแก้ตัวและดำเนินการสอบแก้ตัวครั้งที่ 2 โดยครูประจำรายวิชานัดหมายกับนักเรียน โดยดำเนินการให้เรียบร้อยทุกระดับชั้นและทุกรายวิชา

ชุดนักเรียน วิชาการ
30 มี.ค. 59 -ทบทวน พิธีซ้อมรับใบประกาศนียบัตรจบการศึกษา -พิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนที่จบการศึกษาปีการศึกษา 2558 รอบที่ 1 พร้อมทั้งแจก ปพ.1
ชุดนักเรียน วิชาการ/กิจการนักเรียน
31 มี.ค. 59 ภาคเช้า นักเรียน ม.1, 2, ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาค นักเรียน ม.4, 5, และ ปวช. 1-2 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน
ชุดนักเรียน วิชาการ
09 เม.ย. 59 นักเรียนม.1ที่เข้าใหม่มอบตัว
ชุดนักเรียน วิชาการ
10 เม.ย. 59 นักเรียนม.4,ปวช.1 ที่เข้าใหม่มอบตัว
ชุดนักเรียน วิชาการ
12 พ.ค. 59 -ม.1 ปีการศึกษา 2559 ปรับพื้นฐาน
ชุดนักเรียน ฝ่ายบริหาร
13 พ.ค. 59 -ม.4,ปวช.1 ปีการศึกษา 2559 ปรับพื้นฐาน
ชุดนักเรียน ฝ่ายบริหาร
16 พ.ค. 59 เปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
ชุดนักเรียน ฝ่ายบริหาร
20 ก.ค. 59 ประเพณีแห่เทียนพรรษา จังหวัดสุพรรณบุรี
25 ก.ค. 59 ถึง 29 ก.ค. 59 สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2559
30 ก.ค. 59 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทัศนศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
08 ส.ค. 59 วันอาเช๊ยน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
19 ส.ค. 59 วันสัจจะ กตัญญู
23 ส.ค. 59 งานวันวิทยาศาสตร์และสัปดาห์ห้องสมุด
23 ก.ย. 59 ถึง 25 ก.ย. 59 ศึกษาดูงานโรงเรียนมาตรฐานสากล สพม.10
26 ก.ย. 59 ประชุมเขียนแผนพัฒนาการศึกษา ปีงบประมาณ 2559
27 ก.ย. 59 ถึง 30 ก.ย. 59 สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2559
01 ต.ค. 59 ถึง 03 ต.ค. 59 เข้าค่ายลูกเสือ-ยุวกาชาด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
20 ธ.ค. 59 ถึง 23 ธ.ค. 59 สอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
29 ธ.ค. 59 ถึง 30 ธ.ค. 59 กีฬาสุพรรณิการ์เกมส์
18 ม.ค. 60 ถึง 01 ก.พ. 60 แสดงแสงเสียงยุทธหัตถี และออกร้านงานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี
04 ก.พ. 60 ถึง 05 ก.พ. 60 สอบ O-Net ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
17 เม.ย. 60 ถึง 10 พ.ค. 60 กิจกรรมศูนย์กีฬาว้ายน้ำ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1
19 เม.ย. 60 มอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560
20 เม.ย. 60 มอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ ปวช.1 ปีการศึกษา 2560
04 พ.ค. 60 กิจกรรมการเข้าค่ายภาษาอังกฤษ OBEC Active Learning English Camp
08 พ.ค. 60 ประชุมหัวหน้ากลุ่ม และรองหัวหน้ากลุ่มาสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่ม
09 พ.ค. 60 ประชุมครูโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1
11 พ.ค. 60 กิจกรรมปรับพื้นฐานนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
12 พ.ค. 60 กิจกรรมปรับพื้นฐานนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ ปวช.1
15 พ.ค. 60 คณะครูโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 ถวายสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ
16 พ.ค. 60 เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
08 มิ.ย. 60 ถึง 11 มิ.ย. 60 ศึกษาดูงานโรงเรียนมาตรฐานสากล ภาคเหนือ
08 มิ.ย. 60 พิธีไหว้ครูและผู้มีพระคุณ ประจำปีการศึกษา 2560
05 ก.ค. 60 พิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา
06 ก.ค. 60 พิธีถวายเทียนจำนำพรรษา ๙ วัด
07 ก.ค. 60 พิธีมอบทุนการศึกษา "มูลนิธีบรรหารแจ่มใส" โดย ฯพณฯ วราวุธ ศิลปอาชา
24 ก.ค. 60 ถึง 27 ก.ค. 60 สอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
19 ธ.ค. 60 ถึง 22 ธ.ค. 60 สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2560
25 ธ.ค. 60 กิจกรรมวันคริสต์มาสต์ 2560
27 ธ.ค. 60 ถึง 29 ธ.ค. 60 กีฬาภายใน "สุพรรณิการ์เกมส์" 2560