คณะผู้บริหาร

ดร.เชี่ยวชาญ ดวงใจดี
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายอมรเทพ ภัทรสุวรรณกิจ
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลและกิจการนักเรียน

นายนนทะกาล ทองบุราณ
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป

นางวชิราภรณ์ วรัตถ์สุวรรณ
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ

นายอธิวัฒน์ พันธ์รัตน์
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณ นโยบายและแผน

นายไชยพร แย้มมี
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล

นางภัณวดี แก้วทิพย์
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ

นางพรทิพย์ วันดี
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ

นายเฉลิมชัย พิทักษ์วงศ์
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

นายประเมิน โพธิ์หอม
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป

นางสาวพัชรินทร์ ศรีทาคง
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานนโยบายและแผน