คณะผู้บริหาร

นายบุญช่วย อ้นสืบสาย
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายวีระ ปิ่นเจริญ
รองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารวิชาการ

นางเรณู สรหงษ์
รองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารงบประมาณ

นางภัณวดี แก้วทิพย์
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ

นายอมรเทพ ภัทรสุวรรณกิจ
หัวหน้ากลุ่มงานกิจการนักเรียน

นายจรูญ ยืนยง
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

นายไชยพร แย้มมี
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารบุคคล