กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางนาตยา พิทักษ์วงศ์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางปณิสรา ชูศรีชัย
ครู คศ.3

นางเนาวพร คงสมนึก
ครู คศ.3

นางสาววาสนา ด่วนดี
ครู คศ.2

นายกรณ์พงศ์ พัฒนปกรณ์พงษ์
ครู คศ.2

นายธีระศักดิ์ ชอมภูเขียว
ครู คศ.1

นายวีระยุทธ โพธิ์สุวรรณ
ครู คศ.1

นางวิไลพักตร์ กลิ่นกาหลง
ครู คศ.1

นางสาววชิราภรณ์ ศรป้อม
ครู คศ.1

นายจิรวัฒน์ โสภาพันธุ์
ครู คศ.1

นางสาวอำภา แก้วจันทร์
ครู คศ.1