กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางปณิสรา ชูศรีชัย
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางอารี ลิ้มลมัย
ครู คศ.3

นางอัญชลี บุญหิรันดร
ครู คศ.3

นางเนาวพร คงสมนึก
ครู คศ.2

นางวีนา มีบุญญา
ครู คศ.2

นางสาววาสนา ด่วนดี
ครู คศ.1

นางนาตยา พิทักษ์วงศ์
ครู คศ.1

นายกรณ์พงศ์ พัฒนปกรณ์พงษ์
ครูผู้ช่วย

นายธีระศักดิ์ ชอมภูเขียว
ครูผู้ช่วย

นายวีระยุทธ โพธิ์สุวรรณ
ครูผู้ช่วย

นางวิไลพักตร์ กลิ่นกาหลง
ครูผู้ช่วย