คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : นายฐิตินันท์ คุ่ยครอง
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6/4
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวพลอยนัทธ์ชา พวงพิกุล
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6/4
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวธัญญารัตน์ จุฑาธิปัตย์
ตำแหน่ง : เลขานุการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6/2