กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวกัญญาพัชร เกตุแก้ว
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวพิมพ์วรีย์ บุ้นหลี
ครู คศ.3

นางสาวพิชารมย์ สุขกลม
ครู คศ.3

นางสาวพัชรินทร์ ศรีทาคง
ครู คศ.2

นายนคร คำพล
ครู คศ.2

นางสาวนันทิยา ปัญญาธิกวัฒน์
ครู คศ.2

นางสาวธนัตตา ทองบ้านโข้ง
ครู คศ.1

นางสาวกาญจนาพร เชิดชูสุวรรณ
ครู คศ.1

นางสาวปริดา แก้วประหลาด
ครู คศ.1

นางสาวมนัสนันท์ ศรีสังข์งาม
ครู คศ.1

นางสาวมณีวรรณ อู๋หนู
ครู คศ.1

นางสาวชาริตา พลายละหาร
ครู คศ.1

นางสาวภัคภร เอกอมรธนากิจ
ครู คศ.1

นางสาวจุฑาวดี นามเมืองจันทร์
ครู คศ.1

นางสาวพชรมนต์ คงเกื้อ
ครู คศ.1

นางสาวเบญจวรรณ วุฒิ
ครู คศ.1

นางสาวปัทมาพร เต่าให้
ครู คศ.1

นางสาววลัยพรรณ บุญมี
ครู คศ.1

นางสาวปวันรัตน์ อยู่รวม
ครูอัตราจ้าง