กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวพิชารมย์ สุขกลม
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวกัญญาพัชร เกตุแก้ว
ครู คศ.3

นางวาสนา ไกรทองสุข
ครู คศ.3

นางสาวพิมพ์วรีย์ บุ้นหลี
ครู คศ.2

นางสาวนันทิยา ปัญญาธิกวัฒน์
ครูผู้ช่วย

นางสาวธนัตตา ทองบ้านโข้ง
ครูผู้ช่วย

นางสาวปริดา แก้วประหลาด
ครูผู้ช่วย

นางสาวนราธิป ถาวรพงษ์
ครูอัตราจ้าง

Mr.Hiroshi Sugisaki
ครูสอนภาษาญี่ปุ่น

Miss Cheryl Chavez Aballe
ครูสอนภาษาอังกฤษ

Mr.Stephen C. Calambro
ครูสอนภาษาอังกฤษ