กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวธนัตตา ทองบ้านโข้ง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางวาสนา ไกรทองสุข
ครู คศ.3

นางสาวกัญญาพัชร เกตุแก้ว
ครู คศ.3

นางสาวพิมพ์วรีย์ บุ้นหลี
ครู คศ.3

นางสาวพิชารมย์ สุขกลม
ครู คศ.3

นางสาวพัชรินทร์ ศรีทาคง
ครู คศ.2

นางสาวนันทิยา ปัญญาธิกวัฒน์
ครู คศ.1

นางสาวกาญจนาพร เชิดชูสุวรรณ
ครู คศ.1

นางสาวปริดา แก้วประหลาด
ครู คศ.1

นางสาวมนัสนันท์ ศรีสังข์งาม
ครู คศ.1

นางสาวมณีวรรณ อู๋หนู
ครู คศ.1

นางสาวชาริตา พลายละหาร
ครู คศ.1

นางสาวภัคภร เอกอมรธนากิจ
ครู คศ.1

นางสาวจุฑาวดี นามเมืองจันทร์
ครู คศ.1

นางสาวปฐมา ลิ่มสกุล
ครู คศ.1

นางสาวพชรมนต์ คงเกื้อ
ครูผู้ช่วย

นางสาวเบญจวรรณ วุฒิ
ครูผู้ช่วย

นางสาวปัทมาพร เต่าให้
ครูผู้ช่วย

นางสาววลัยพรรณ บุญมี
ครูผู้ช่วย

นางสาวณัฏฐ์นรี มโหฬาร
ครูอัตราจ้าง