ลูกจ้างประจำ

นายใส ช่อพะยอม
พนักงานบริการ

นายบุญส่ง จำปาสัก
พนักงานบริการ