ลูกจ้างประจำ

นายใส ช่อพะยอม
ช่างปูน

นายบุญส่ง จำปาสัก
ช่างสี