ข้อมูลโรงเรียนคุณธรรม
ข้อมูลโรงเรียนคุณธรรม
เกณฑ์การรับสมัครโรงเรียนที่มีคุณสมบัติเข้ารับการพิจารณายกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
ระดับ 4 ดาว ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2564
(ทีมขับเคลื่อนคุณธรรมด่วนพิเศษ (EMS) เป็นผู้ตรวจสอบ) มีเกณฑ์การตรวจสอบดังนี้
1. โรงเรียนสมัครเข้ารับการยกระดับเป็นโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 4 ดาว คลิกที่นี่
2. รายงานผลการจัดกิจกรรมการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. / เอกสารประกอบ ระดับ 4 ดาว คลิกที่นี่
3. ผู้บริหารมีความรู้ความเข้าใจด้านคุณธรรมโดยเป็นวิทยากรด้านคุณธรรม ผ่านการประเมินที่เกี่ยวข้อง
กับด้านคุณธรรม มีผลงานทางวิชาการ นวัตกรรม หรือผลงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับด้านคุณธรรมและเป็นผู้นำกิจกรรมด้านคุณธรรมในระดับต่าง ๆ คลิกที่นี่
4. มีการดำเนินการยกระดับโดยจัดกิจกรรมในระดับ 3 ดาวทุกข้อ พร้อมเอกสารหลักฐานรายงานในระดับ 3 ดาว คลิกที่นี่
5. มีนวัตกรรมการสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมของครูสู่คุณธรรม คลิกที่นี่
6. มีการจัดกิจกรรมครอบครัวคุณธรรม คลิกที่นี่
7. ผู้บริหารสถานศึกษาและหรือครูได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็น 10,000 คุรุชน คนคุณธรรม ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขึ้นไป คลิกที่นี่
8. มีการเผยแพร่โครงงานคุณธรรม สู่สาธารณชนในรูปแบบต่าง ๆ เช่น เอกสาร แผ่นพับ สื่อสิ่งพิมพ์ เสียงตามสาย คลิกที่นี่
9. ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการ คุณธรรมอัตลักษณ์หรือตามกรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
โดยผ่านโครงงานคุณธรรมและกิจกรรมอื่น ๆ คลิกที่นี่
10. นักเรียนสร้างเครือข่ายผู้นำเยาวชนกับโรงเรียนอื่น คลิกที่นี่
11. นักเรียนทำโครงงานคุณธรรม ตามคุณธรรมอัตลักษณ์ หรือกรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. นำเสนอ แลกเปลี่ยนเรียนรู้และสรุปองค์ความรู้จากโครงงาน คุณธรรม สามารถเป็นแบบอย่างให้กับโรงเรียนอื่นได้ รวมถึง
มีการเผยแพร่ สู่สาธารณชน ในรูปแบบต่าง ๆ คลิกที่นี่
12. กลุ่ม/ชุมนุม/ชมรม ปฏิบัติกิจกรรม ขยายผล แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านคุณธรรมกับชุมชน คลิกที่นี่
13. ครูเป็นแบบอย่างและได้รับการยอมรับ หรือยกย่องเชิดชูเกียรติจากบุคคลหน่วยงาน องค์กรภายในหรือภายนอก ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือระดับเขตตรวจราชการ คลิกที่นี่
14. ครูมีผลงานและนำผลงานจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือระดับ
เขตตรวจราชการ คลิกที่นี่
15. นักเรียนมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ตามคุณธรรมอัตลักษญ์หรือตามกรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของนักเรียนทั้งหมด (ของปีที่ขอรับการตรวจสอบ) คลิกที่นี่