กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายสุรศักดิ์ สีน้ำเงิน
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวพิมพ์นภัส อินทร์สกุล
ครู คศ.3

นางศิริพร เถาว์โท
ครู คศ.3

นางนัญธมณีกร ระรอกแก้ว
ครู คศ.3

นางสาววิชชุดา งามอักษร
ครู คศ.3

นางสาวเนตรราตรี ท้าวโสม
ครู คศ.3

นางสุภาพร แหลมแก้ว
ครู คศ.3

นางลำดวน ชิดปราง
ครู คศ.3

นางสาวลินดา จุฬาวรรณ
ครู คศ.3

นางสาวจิราพร ลิ้มประเสริฐ
ครู คศ.3

นางสาวสิริขวัญ สุพรรณคง
ครู คศ.2

นายสราวุธ แช่มช้อย
ครู คศ.2

นายภานุวัฒน์ บ่อพิมาย
ครู คศ.2

นางสาวณัฐวรา สุกใส
ครู คศ.2

นางสาวจุฑามาศ เอี่ยมเกตุ
ครู คศ.2

นางกรริสา จันทร์สุวรรณ
ครู คศ.2

นางวรางคณา พรหมชนะ
ครู คศ.1

นายเอกชัย ลวดคำ
ครู คศ.1

นายเสกสรร คำนนท์
ครู คศ.1

นายอุเทศ อาชาทองสุข
ครู คศ.1

นางสาวปวีณา วงษ์จินดา
ครู คศ.1

นางศริยา วงษ์จันทร์
ครู คศ.1

นายภูวนัย อ่อนสอาด
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2
อีเมล์ : bhuvanai@banharn1.ac.th

นางสาวชลิตา คงศิริ
ครู คศ.1

นายบรรเจิด พุ่มพันธ์ุสน
พนักงานราชการ