ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายวรพงษ์ บางไพร
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2512-2518
ชื่อ-นามสกุล : นายณรงค์ รักเดช
ตำแหน่ง : ครูใหญ่/อาจารย์ใหญ่/ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2518-2525
ชื่อ-นามสกุล : นายถวิล ตันติกิตติ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2525-2527
ชื่อ-นามสกุล : นางนลินี (วันไชย)ไกรคุณาศัย
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2527-2529
ชื่อ-นามสกุล : นายประสิทธิ์ ดาราธร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2529-2531
ชื่อ-นามสกุล : นายวิบูลย์ จันทร์ฉาย
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2531-2535
ชื่อ-นามสกุล : นายชาญชัย ทิพเนตร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2535-2540
ชื่อ-นามสกุล : นายเชิดศักดิ์ ศุภโสภณ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2540-2544
ชื่อ-นามสกุล : นางลั่นทม พุ่มจันทร์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2544-2553
ชื่อ-นามสกุล : นายสญชัย ผลวงษ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2554-2557
ชื่อ-นามสกุล : นายราชันย์ ทิพเนตร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2557-2560
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญช่วย อ้นสืบสาย
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2560-2565
ชื่อ-นามสกุล : ดร. เชี่ยวชาญ ดวงใจดี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2565-ปัจจุบัน