กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายสิทธิชัย สุขราชกิจ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายโกศล จันทรโชติ
ครู คศ.3

นางสาวจิติรัตน์ ฐานุอัครพัฒน์
ครู คศ.2

นายประพนธ์ ชิดปราง
ครู คศ.1

นายวรุตม์ ดำรงเกียรติสกุล
ครู คศ.1

นายกฤษณะ มีดี
ครู คศ.1

นางจิตรลัดดา กุศลเสถียร
ครูผู้ช่วย

นายสิทธิชัย แพน้อย
พนักงานราชการ