กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายวรุตม์ ดำรงเกียรติสกุล
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายโกศล จันทรโชติ
ครู คศ.3

นายสิทธิชัย สุขราชกิจ
ครู คศ.2

นายประพนธ์ ชิดปราง
ครู คศ.2

นางจิตรลัดดา กุศลเสถียร
ครู คศ.1

นายสิทธิชัย แพน้อย
พนักงานราชการ