กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายโกศล จันทรโชติ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางสาวผุสดี สมบูรณ์
ครู คศ.3

นายชนะ ยอดปรางค์
ครู คศ.3

นางสาวจิติรัตน์ ฐานุอัครพัฒน์
ครู คศ.2

นายประพนธ์ ชิดปราง
ครู คศ.1

นายสิทธิชัย สุขราชกิจ
ครู คศ.1

นายวรุตม์ ดำรงเกียรติสกุล
ครูผู้ช่วย

นายสิทธิชัย แพน้อย
พนักงานราชการ