กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาวจิรารัตน์ เอี่ยมเขียว
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

จอญ.หทัยชนก คำนึงธรรม
ครู คศ.3

นางพรทิพย์ วันดี
ครู คศ.3

นางนันทวัน ก่ำมอญ
ครู คศ.3

นางสาวละออง องค์วิมลการ
ครู คศ.3

นายกัมปนาท คำจวง
ครู คศ.3

นายประเมิน โพธิ์หอม
ครู คศ.2

นางสาวสุนิษา สุวรรณเนตร์
ครูผู้ช่วย

นางสาวเนตรชนก ศรีชมภู
พนักงานราชการ

นางสาวแสงดาว ประโคนชัย
ครูอัตราจ้าง