กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายประเมิน โพธิ์หอม
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

จอญ.หทัยชนก คำนึงธรรม
ครู คศ.3

นางพรทิพย์ วันดี
ครู คศ.3

นางปิลาณี ฉัตรทอง
ครู คศ.3

นางนันทวัน ก่ำมอญ
ครู คศ.3

นางสาวละออง องค์วิมลการ
ครู คศ.3

นายกัมปนาท คำจวง
ครู คศ.3

นางสาวจิรารัตน์ เอี่ยมเขียว
ครู คศ.1

นางสาวสุนิษา สุวรรณเนตร์
ครูผู้ช่วย

นางสาวเนตรชนก ศรีชมภู
พนักงานราชการ

นางสาวแสงดาว ประโคนชัย
ครูอัตราจ้าง