กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายอนุกูล ปิโย
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสมรัก พานิชวงษ์
ครู คศ.3

นายสุรพล สุวรรณประทีป
ครู คศ.2

จอญ.หทัยชนก คำนึงธรรม
ครู คศ.2

นางนันทวัน ก่ำมอญ
ครู คศ.3

นางปิลาณี ฉัตรทอง
ครู คศ.3

นางสาวละออง องค์วิมลการ
ครู คศ.3

นายกัมปนาท คำจวง
ครู คศ.3

นายอมรเทพ ภัทรสุวรรณกิจ
ครู คศ.3

นางลำดวน ชิดปราง
ครู คศ.2

นายสุรศักดิ์ สีน้ำเงิน
ครู คศ.2

นางสาววรางคณา เจียมบุตร
ครูผู้ช่วย

นางศริยา วงษ์จันทร์
ครูผู้ช่วย

นางสาวเนตรชนก ศรีชมภู
พนักงานราชการ

นายบรรเจิด พุ่มพันธ์สน
พนักงานราชการ

นายโยธิน เวชวิฐาน
พนักงานราชการ

Miss Cherry Lou Taquiso Luntayao
ครูต่างชาติสอนวิชาคอมพิวเตอร์