กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาวจิรารัตน์ เอี่ยมเขียว
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางพรทิพย์ วันดี
ครู คศ.3

นางสาวละออง องค์วิมลการ
ครู คศ.3

นายกัมปนาท คำจวง
ครู คศ.3

นายประเมิน โพธิ์หอม
ครู คศ.2

นางสาวสุนิษา สุวรรณเนตร์
ครู คศ.1

นางสาวเนตรชนก ศรีชมภู
พนักงานราชการ

นางสาวแสงดาว ประโคนชัย
ครูอัตราจ้าง