คณะผู้บริหาร

ดร.เชี่ยวชาญ ดวงใจดี
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายอมรเทพ ภัทรสุวรรณกิจ
รองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารบุคคลและกิจการนักเรียน

นายนนทะกาล ทองบุราณ
รองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารทั่วไป

นางวชิราภรณ์ วรัตถ์สุวรรณ
รองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารวิชาการ

นายอธิวัฒน์ พันธ์รัตน์
รองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารงบประมาณ นโยบายและแผน

นายไชยพร แย้มมี
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารบุคคลและกิจการนักเรียน (งานบุคคล)

นางภัณวดี แก้วทิพย์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารวิชาการ

นางพรทิพย์ วันดี
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารงบประมาณ นโยบายและแผน (งานงบประมาณ))

นายเฉลิมชัย พิทักษ์วงศ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารบุคคลและกิจการนักเรียน (งานกิจการนักเรียน)

นายประเมิน โพธิ์หอม
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารทั่วไป

นางสาวพัชรินทร์ ศรีทาคง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารงบประมาณ นโยบายและแผน (งานนโยบายและแผน)