กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายไชยพร แย้มมี
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : หลักสูตรและการสอน
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
เครื่องราช : ตม. ,ทม., ทช.
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2554 ครุศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี/สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
2533 ศึกษาศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2539 โรงเรียนสารวิทยา กรุงเทพมหานคร อาจารย์ 1 ระดับ 3
2543 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 อาจารย์ 2 ระดับ 6
2547 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 ครูชำนาญการ
2552 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 ครูชำนาญการพิเศษ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา และศาสนพิธี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
2 เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง หน้าที่ชาวพุทธ และมารยาทชาวพุทธ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
3 เอกสารประกอบการเรียน เรื่องพุทธศาสนสุภาษิต คำศัพท์ทางพระพุทธศาสนาฯ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
4 เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
5 เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง พุทธประวัติ พระสาวก ชาดก และชาวพุทธตัวอย่าง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
6 เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง ประวัติและความสำคัญของพระพุทธศาสนา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3