กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางปราณี อินทรักษา
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : บริหารการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ที่อยู่ :
36/1 หมู่ 7 ต.ไร่รถ อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2542 ปริญญาตรี ศึกษาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาการสอนคณิตศาสตร์
2555 ปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขาบริหารการศึกษา
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2559-ปัจจุบัน โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 ครู
2548-2559 โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา ครู
2546-2548 โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม ครู
2545-2546 โรงเรียนบางแค (เนื่องสังวาลย์อนุสรณ์) ครู
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 แบบฝึกทักษะ เรือง โอกาสของเหตุการณ์
2 แบบฝึกทักษะ เรื่อง อัตราส่วนที่เท่ากันร้อยละ
3 แบบฝึกทักษะ เรื่อง สัดส่วน
4 แบบฝึกทักษะ เรื่อง อัตราส่วนของจำนวนหลาย ๆ จำนวน
5 แบบฝึกทักษะ เรื่อง อัตราส่วนที่เท่ากัน
6 แบบฝึกทักษะ เรื่อง อัตราส่วน
7 คู่มือการใช้ Kahoot