กลุ่มสาระฯภาษาไทย

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายกรณ์พงศ์ พัฒนปกรณ์พงษ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : วิทยาการการประเมิน
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ : korn.kornphong@gmail.com
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2558 ปริญญาตรี / การศึกษาบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ / ภาษาไทย
2561 ปริญญาตรี / ศึกษาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช / การวัดและประเมินผลการศึกษา
2561 ปริญญาโท / วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ / วิทยาการการประเมิน
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2558 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 ครูผู้ช่วย
2560 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 ครู คศ.1
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล