ผลงานครู
ชื่อผลงาน : เอกสารใบงาน รายวิชา ง31102 เทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ 1 (ม.4)
ชื่ออาจารย์ : นายสุรศักดิ์ สีน้ำเงิน
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 25 พ.ค. 2560,11:15  อ่าน 411 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เอกสารประกอบการเรียนรายวิชา ง31102 เทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ ม.6 หน่วยที่ 1
ชื่ออาจารย์ : นายสุรศักดิ์ สีน้ำเงิน
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 17 พ.ค. 2560,15:06  อ่าน 683 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เอกสารประกอบการเรียนการสอน เรื่อง ขลุ่ยรีคอร์เดอร์[Recorder]รหัสวิชา ศ 21102ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1
ชื่ออาจารย์ : นายภูรีวิทย์ เพ็งสุวรรณ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 06 มี.ค. 2560,10:05  อ่าน 823 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา และศาสนพิธี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่ออาจารย์ : นายไชยพร แย้มมี
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 10 ก.พ. 2559,09:06  อ่าน 1009 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง หน้าที่ชาวพุทธ และมารยาทชาวพุทธ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่ออาจารย์ : นายไชยพร แย้มมี
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 10 ก.พ. 2559,09:05  อ่าน 1238 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เอกสารประกอบการเรียน เรื่องพุทธศาสนสุภาษิต คำศัพท์ทางพระพุทธศาสนาฯ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่ออาจารย์ : นายไชยพร แย้มมี
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 10 ก.พ. 2559,09:02  อ่าน 976 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่ออาจารย์ : นายไชยพร แย้มมี
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 10 ก.พ. 2559,09:00  อ่าน 1250 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง พุทธประวัติ พระสาวก ชาดก และชาวพุทธตัวอย่าง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่ออาจารย์ : นายไชยพร แย้มมี
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 10 ก.พ. 2559,08:58  อ่าน 1369 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง ประวัติและความสำคัญของพระพุทธศาสนา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่ออาจารย์ : นายไชยพร แย้มมี
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 02 ก.พ. 2559,11:14  อ่าน 1075 ครั้ง
รายละเอียด..