ภาพกิจกรรม
รางวัลครูผู้สอนดีเด่น ในงานวันครู ประจำปี 2566