ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
เอกสารฝ่ายบริหารงานวิชาการ
แบบฟอร์มสำรวจรายวิชาที่สอนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 18.27 KB 28
โครงสร้างเวลาเรียน หลักสูตรโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 พุทธศักราช 2561 - 2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 69.61 KB 102
แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ภาคเรียนที่ 1/ 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 259 KB 202
แบบฟอร์มการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 58.5 KB 171
ตารางวิเคราะห์การวัดผลประเมินผลรายวิชา Word Document ขนาดไฟล์ 67.5 KB 101
แบบวิเคราะห์ตัวชี้วัดเพื่อจัดทำคำอธิบายรายวิชา Word Document ขนาดไฟล์ 70.5 KB 86
ตารางแผนผังข้อสอบ ( Test Blueprint ) Word Document ขนาดไฟล์ 154.5 KB 169
แบบฟอร์มการดำเนินกิจกรรม PLC โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 Word Document ขนาดไฟล์ 87.67 KB 78
เทคนิคที่ใช้ในการสร้าง PLC Word Document ขนาดไฟล์ 35.02 KB 83
สาระการเรียนรู้ของหลักสูตรแกนกลางอาเซียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 1.38 MB 71
หลักสูตรแกนกลางอาเซียน asean curriculum sourcebook Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.27 MB 65
รายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 740.61 KB 194
แบบสำรวจการเปิดสอนรายวิชา ปีการศึกษา 2559 Word Document ขนาดไฟล์ 50.5 KB 122
เอกสารฝ่ายนโยบายและแผน
แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 107.5 KB 122
แบบขออนุญาตดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ผง.01-ปีงบประมาณ2562 Word Document ขนาดไฟล์ 107.5 KB 113
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ฉบับลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ Word Document ขนาดไฟล์ 52 KB 64
แบบเสนอโครงการโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ Word Document ขนาดไฟล์ 1.57 MB 113
แบบเสนอกิจกรรมโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ Word Document ขนาดไฟล์ 1.58 MB 138
แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการ / กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ Word Document ขนาดไฟล์ 103 KB 101
แบบขออนุญาตยกเลิกโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ Word Document ขนาดไฟล์ 40 KB 53
แบบขออนุญาตเปลี่ยนแปลงเวลาดำเนินการโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ Word Document ขนาดไฟล์ 42 KB 46
ทิศทางการพัฒนาการศึกษาโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑ กลยุทธ์ของสถานศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 18.19 KB 56
ค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑ Word Document ขนาดไฟล์ 3.27 MB 53
แบบบันทึกขออนุญาตลงนามเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง Word Document ขนาดไฟล์ 24.94 KB 62
แบบเสนอของบประมาณโครงการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (ตาราง๓) Word Document ขนาดไฟล์ 69 KB 122
แบบเสนอของบประมาณโครงการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (ตาราง๒) Word Document ขนาดไฟล์ 61 KB 115
แบบเสนอของบประมาณโครงการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (ตาราง๑) Word Document ขนาดไฟล์ 60.5 KB 139
เอกสารฝ่ายบริหารการเงินและบุคลากร
แผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (Individual Development Plan: ID PLAN) Word Document ขนาดไฟล์ 74 KB 80
ชุดแบบฟร์อมการจัดซื้อ ตั้งแต่ 5,001 บาท ขึ้นไป ตามระเบียบว่าด้วยเรื่องพัสดุปี 2560 (E-GP) Word Document ขนาดไฟล์ 278.5 KB 158
ชุดแบบฟร์อมการจัดจ้าง ตั้งแต่ 5,001 บาท ขึ้นไป ตามระเบียบว่าด้วยเรื่องพัสดุปี 2560 (E-GP) Word Document ขนาดไฟล์ 132.45 KB 107
ชุดแบบฟร์อมการจัดซื้อ ตั้งแต่ 5,001 บาท ขึ้นไป ตามระเบียบว่าด้วยเรื่องพัสดุปี 2560 Word Document ขนาดไฟล์ 202 KB 100
ชุดแบบฟร์อมการจัดจ้าง ตั้งแต่ 5,001 บาท ขึ้นไป ตามระเบียบว่าด้วยเรื่องพัสดุปี 2560 Word Document ขนาดไฟล์ 225.5 KB 92
การคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ Word Document ขนาดไฟล์ 171 KB 76
แบบฟร์อมการจัดซื้อ ไม่เกิน 5,000 บาท ตามระเบียบว่าด้วยเรื่องพัสดุปี 2560 Word Document ขนาดไฟล์ 185.5 KB 112
แบบฟร์อมการจัดจ้าง ไม่เกิน 5,000 บาท ตามระเบียบว่าด้วยเรื่องพัสดุปี 2560 Word Document ขนาดไฟล์ 170 KB 118
เอกสารฝ่ายกิจการนักเรียน
เกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ2560ภาค1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 956.87 KB 94
งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี (ICT)
ขั้นตอนการเพิ่มข้อมูลประวัติส่วนตัวผลงานทางวิชาการในเว็บไซต์โรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.56 MB 35
เอกสารตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ตาม ว.21
ตัวอย่าง การรายงานวิจัยในชั้นเรียนและบทคัดย่อ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 244.64 KB 4
แบบฟร์อมรายงานวิจัยในชั้นเรียนและบทคัดย่อ Word Document ขนาดไฟล์ 146.24 KB 2
สัญญายืมเงิน Word Document ขนาดไฟล์ 87 KB 59
ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 59.5 KB 78
ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (แบบ บก 111) Word Document ขนาดไฟล์ 49 KB 55
แบบขออนุมัติเดินทางไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 149 KB 70
แบบ 8708 หลักฐานการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 44 KB 81
แบบขอส่งใช้เงินยืม Word Document ขนาดไฟล์ 90.5 KB 56
แบบติดใบเสร็จรับเงิน Word Document ขนาดไฟล์ 14.18 KB 54
หลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 20.59 KB 43
แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร Word Document ขนาดไฟล์ 28 KB 48
เอกสารหลักฐานประกอบการขอยืมเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายไปราชการตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร Word Document ขนาดไฟล์ 19.07 KB 59
คำสั่งโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 ปีการศึกษา 2561
คำสั่งโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑ ที่ ๘๖/๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติงานกลุ่มงานบริหารนโยบายและแผน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 188.49 KB 35
คำสั่งโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑ ที่ ๘๕/๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกลุ่มงานบริหารนโยบายและแผน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 152.65 KB 23
คำสั่งโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑ ที่ ๘๔/๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติงานกลุ่มงานบริหารทั่วไป Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 265.8 KB 29
คำสั่งโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑ ที่ ๘๓/๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกลุ่มงานบริหารทั่วไป Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 87.33 KB 24
คำสั่งโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑ ที่ ๘๒/๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่กลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 455.51 KB 32
คำสั่งโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑ ที่ ๘๑/๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 192.84 KB 27
คำสั่งโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑ ที่ ๘๐/๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติงานกลุ่มงานบริหารอำนวยการ งบประมาณและบุคคล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 212.03 KB 34
คำสั่งโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑ ที่ ๗๙/๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกลุ่มงานบริหารอำนวยการ งบประมาณและบุคคล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 202.66 KB 34
คำสั่งโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 ที่ 78/2561 เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานวิชาการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 682.13 KB 32
คำสั่งโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑ ที่ ๗๗/๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกลุ่มงานบริหารวิชาการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 182.66 KB 25
คำสั่งโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑ ที่ ๗๖/๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายใน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 93.49 KB 27
คำสั่งโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑ ที่ ๗๕/๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 121.46 KB 21
คำสั่งโรงโรงเรียนบรรรหารแจ่มใสวิทยา ๑ ปีการศึกษา 2561 เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 108.96 KB 18
คำสั่งโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑ ที่ ๗๓/๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 155.92 KB 20